LAPSIASIAT

Vanhempien erotilanteessa lapsen huoltajuus, elatus ja asumisjärjestelyt tulevat ajankohtaiseksi. Vanhemmat voivat sopia asioita keskenään, mutta mikäli sopimukseen ei päästä, tarvitaan usein lakimiehen apua asioiden käsittelyssä. Lakiasiaintoimisto Pentikäinen tarjoaa juridista apua mm. lasten huoltajuuskiistoissa ja elatukseen liittyvissä asioissa. Toimistomme lakimiehillä on vahva kokemus lapsiasioiden hoitamisesta. Ota rohkeasti yhteyttä, niin autamme Sinua!

LAPSEN HUOLTAJUUS, ASUMINEN JA TAPAAMISOIKEUS 

Erotilanteessa vanhempien on sovittava yhdessä lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisista. Jokainen näistä on erillinen asia, jotka tulee ratkaista joko sopimalla tai hakemalla asiaan ratkaisu tuomioistuimesta. Virallisesti lapsi voi asua vain yhdessä paikassa toisen vanhemman luona. Tämä vanhempi on lapsen lähivanhempi. Toisesta vanhemmasta käytetään nimitystä etävanhempi. Tällä on lapsen tapaamisoikeus, eli lapsella ja etävanhemmalla on oikeus tavata sopimuksen mukaan. Vanhemmat voivat sopia myös vuoroasumisjärjestelystä, jolloin lapsi asuu kummankin vanhemman luona yhtä paljon.

Lapsen huoltajuus tarkoittaa lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitamista ja edun valvontaa. Huoltajuuteen liittyviä asioita ovat esimerkiksi lapsen kansalaisuus, asuinpaikka, nimi, passi, koulunkäynti- sekä terveydenhuoltoasiat. Lapsella on oikeus saada huoltoa molemmilta vanhemmiltaan, jolloin vanhemmilla on yhteishuoltajuus. Tämä on myös lain lähtökohta. Huoltajuuskiistatilanteissa on usein aiheellista turvautua juridiseen apuun. Huoltajuuskiistatilanteissa voidaan päätyä lapsen edun mukaisesti yksinhuoltoon käräjäoikeuden päätöksellä. Tällöin toisella vanhemmista on yksin määräysvalta kaikissa lasta koskevissa asioissa. Yksinhuolto ei vaikuta lapsen oikeuteen tavata toista vanhempaansa. 

LAPSEN ELATUS

Mitä tarkoittaa lapsen elatus? Lapsen elatuksella tarkoitetaan niitä kuluja, jotka lapsen kehitystason mukaisesti ovat välttämättömiä lapselle. Elatusapu on tarkoitettu mm. lapsen vaatteiden, hoidon, koulutuksen sekä henkisten tarpeiden täyttämiseen. Vanhemmat vastaavat elatuksesta kykynsä mukaan.

Lapsen oikeus elatukseen

Erotilanteessa lapsella on oikeus saada elatusta kummaltakin vanhemmalta. Elatusapua maksaa etävanhempi, jonka luona lapsi ei virallisesti asu. Vanhemmat voivat sopia yhteisymmärryksessä elatusmaksuista tai käydä lastenvalvojan luona sopimassa lapsen elatuksesta. Huomioitavaa on, että ainoastaan kirjallisesti tehty sopimus on täytäntöön pantavissa. Aina asioista ei päästä yhteisymmärrykseen, jolloin lapsen elatusta voi joutua hakemaan oikeusteitse. Riitatilanteessa lapsen elatuksen velvollisuudet ratkaisee tuomioistuin. 

Miten elatusapu määräytyy?

Elatusavun määrään vaikuttaa vanhempien elatuskyky sekä lapsen elatuksen tarve. Mikäli etävanhempi laiminlyö elatusvelvollisuutensa, voi lähivanhempi hakea elatustukea Kelalta. Elatustukea voi saada myös tapauksessa, jossa etävanhemman elatuskyky (=nettotulot vähennysten jälkeen) todetaan elatuksen kannalta riittämättömiksi.

LAKIMIES AVUKSI LAPSIASIOIHIN

Toimistomme lakimiehet auttavat lasten huoltajuus- ja asumisjärjestelyissä sekä elatusapuasioissa. Tarkistamme nopeasti, ovatko elatusapumaksut oikealla tasolla ja haemme niihin tarvittavat muutokset. Kun tarvitset lakimiehen apua lapsen huoltajuusasioissa, käänny rohkeasti puoleemme! Asianajotoimistomme palvelee Oulun keskustassa.

Elatussopimus

Autamme elatussopimusten laatimisessa. Elatussopimuksella määritellään minkä suuruista elatusapua etävanhempi maksaa. Elatussopimuksessa huomioidaan etävanhemman taloudellinen tilanne. Elatussopimus on hyvä tehdä kirjallisena, jotta se on täytäntöön pantavissa.

Elatusvelvollisuus

Elatusvelvollinen on se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan lapselle elatusapua. Elatusvelvollisuus kestää siihen saakka, kunnes lapsi on täysi-ikäinen (18v.)

Elatusapumaksut

Elatussopimuksessa määritellään yleisesti, että elatusapumaksut suoritetaan kuukausittain. Poikkeustapauksissa voidaan sopia pidemmän aikavälin elatusapumaksujen suorittamisesta kertaluontoisesti. Tämä tulee kyseeseen tapauksissa, joissa elatusvelvollisen tulot jatkossa ovat epävarmat eikä maksukykyä voida taata. Mikäli elatusvelvollinen laiminlyö elatusmaksujen maksamisen, voi lähivanhempi hakea Kelalta elatustukea. Kela perii elatusapumaksut jälkikäteen elatusvelvolliselta.

Onko Sinulla kysyttävää lapsen huoltamiseen tai elatukseen liittyen? 

Soita meille, niin varmistetaan, että lapsen oikeudet täyttyvät!

Olemme helposti lähestyttävä lakiasiaintoimisto.

SOITA MEILLE KATSOTAAN VOIMMEKO AUTTAA

Kysyttävää kustannuksista?

Oikeusapu vai oikeusturvavakuutus?
SOITA MEILLE Selvitämme puolestasi